Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Jens Clausen Kjellerup1787

Name
Jens Clausen Kjellerup
Surname
Clausen Kjellerup
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1787 to January 1, 1788
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1801 to January 1, 1802 (Age 14 years)
Shared note: Sensitive:0
MarriageKaren AndersdatterView this family
Type: MARR
yes

Event October 30, 1814 (Age 27 years)
Shared note:
Sensitive:0 1814.10.30 Resmøde Udskrift af Hammerum Herreds Politiprotokol 1791-1815 Microfilm M-32765 Aar 1814, den 30te October blev paa Hammerum Herreds Justits Contoir i Høyriis af Mølleren Mickel Nielsen fra Hopballe Mølle ved Wejle indbragt 2de Personer, som han i Gaar Aftes havde anholdt i Sneiberg Sogn her i Hammerum Herred, og hos hvem han havde funden en Deel Tøy, som ved Indbrud i hans Storstue Natten mellem den 19de og 20de sidstleden blev ham frastiaalet. Comparenten Mikkel Nielsen angav de ham frastiaalne Sager forsaavidt han nu kunde erindre at være følgende: 2de Stykker bleget Hør Lerred indeholdende 60 til 80 Alen - 2de fine Hørgarns Lagner - 8 a 10 Stykker Hørlerreds Skiorter mærket M - 6 a 8 Stk. dito [... Mk.] mærket deels [B] og deels N - 3de dito Særker mærket M - 3de mindre dito mærket AM - 3de mindre dito AD, -1 rødtavlet Sirtses Fruentimmer Kiole - 5 Stk. mindre dels Sirtses, dels kartuns Fruentimmer Kioeler - 1 rødstribet [..osils] dito - 1 graae Fruentimmer Frakke - 1 grøn dito, større - 1 hvid Lerreds Fruentimmer Hat - 1 Broderet Kappe med fine Kniplinger - 2de Par Ørenbandelokker af Glas - 1 Gul[d] Brystnaal med Ordet Minde - 1 Sølv Signet med et Mandhoved i Pladen - en deel Perler, deels Rav og deels Glas paa Snorer - 2de Sorte Fildthatter med et Bruun og et Sølv Spænde om den eene - 1 Brun vadmels Kappe med blaae Fløs om Kraven og Opslagen samt blakket [.......] - 1 grøn [..o..ils] Livskiorte - 1 [mindre] graae Indsprengt hiemmegiort Frakke - 1 Par hvide Hørlerreds lange Beenklæder - 1 stribet Blaargarns Dreyels Borddug - 2de [...] dito med grove Traader - 2de smaae Stk. hvid Vadmel - noget Broderesilke af forskjellige Couleurer - 2de Bundter berredte Skind, den eene Bundt mærket Anders Iversen Ildved, i den anden et eenligt Skind mærket Niels Faarhuus - 6 Stk. Silketørklæder af forskjellige Couleurer og til deels halve - 2de hvide blommede Kartuns [K....tørklæder] - 1 hvid Lerreds Lommetørklæder og 2de Bundter uheglet Hør cirka 4 a 5 û. Meere erindre Deponenten nu ikke, men disse [.....] Ting bleve den ovennævnte Nat borttagne af hans Storstue og Qvistkamre, hvor de deels var ophængt, deels henlagt efter at være vasket. De bortstaalne Sager bleve savnede den 20de October om Formiddagen , og Deponenten fandt da en Rude i det eene Qvistkammer var udtaget, hvorved Tyvene havde faaet Vinduet oplukket og saaleedes var kommet ind i Qvistkammeret og Stuen. Efter at Deponenten forgiæves havde ladet søge i Nærheden efter Tyvene og de bortkomne Sager, fik han for nogle Dage siden ved en Reisende Efterretning om, at 2de Karle, hvoraf den eene skulle hede Jens Latiner, opholdt sig i et Huus i Skibild i Ahrnborg Sogn og medførte en Deel saadant Tøi, som det var Deponenten frastiaalet. Paa Grund heraf begav sig Deponenten ifølge med sin Naboe Hr. [......] i Engballegaard, der ogsaa er her tilstede, sidste Fredag paa Veien til Skibild, hvor de ankom i Gaar og blev foreviist hos Anders Sejtings Kone Maren Sørensdatter en Skiorte og noget Hør, som denne skulle have bekommet af en omløbende Person navnlig Jens Latiner, og [som] Deponenten kiendte at være af det ham frastiaalne. Iøvrigt erholdt Deponenten Efterretning om, at bemeldte Jens Latiner i Selskb med en anden Mandsperson og et Fruentimmer var gaaet længere nordefter. Deponenten kom der til Fasterholt i Ahrnborg Sogn, hvor en Smedekone angav, at hun afkiøbte de nævnte Personer û Hør. Denne Kone forsikrede i øvrigt, hvor de var henvandrede. Deponenten med sit Følge begav sig imidlertid længere nordpaa og fik endelig Spor paa, at de eftersatte Personer skulde opholde dem i et Huus paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn, hvor de ankomi Gaar Aftes omtrent Kl. 9 og traf da omtalte Jens Latimer tilligemed et Fruentimmer, som han udgiver for sin Kone, og et lidet Barn. Ved Deponentens og hans Følges Ankomst til berørte Huus saae han Jens Latiner i Dørren, men gik derpaa ind og efter megen Vægring tilstod at være Deelagtig i det hos Deponenten begaaede Tyverie, og at han havde nogle af Kosterne, hvilke dernæst blev fundne i Jens Latiners Kones Giemmer, meest i Vuggen, som de medførte til deres barn. De nævnte Personer bleve bevogtede i Huuset Natten over, igien derpaa under Vagt hidbragte i Dag tilligemed de hos dem fundne Sager. I henhold til denne foreløbige Beretning bliver af Herredsfogden Landvæsens Kommissair Møller optaget et Undersøgelsesforhør i Overværelse af den bestiaalne Mikkel Nielsen fra Hopballe Mølle samt Vitterlighedsvidnerne Friis og Bondgaard paa Høyriis. Til den Ende blev den anholdte Mandsperson fremkaldt og af Herredsfogden saaledes examineret: 1. Hvad er Deponentens Navn? Sv.: Jens Klausen Kiellerup er hans rette Navn, men han har i den senere Tid været kaldt Jens Latiner, fordie han engang har været i Wiborg Latinske Skole. 2. Hvor er Deponenten født, og hvem vare hans Forældre? Sv.: Han er født i Kjellerup Bye, Idom Sogn ved Holstebroe her i Ringkjøbing Amt. Hans Forældre var Selvejer Huusmand Klaus Jensen og Hustrue Anne Margrethe Hermansdatter, af hvilke den første for 12 a 13 Aar siden er død, og den sidste sidder til Huuse i Idom Sogn. 3. Hvor gammel er Deponenten? Sv.: 27 Aar som født i September 1787. 4. Er Deponenten confirmeret? Naar og af hvilken Præst? Sv.: Han blev confirmeret for 13 eller 14 Aar siden i sit Fødesogn Idom af daværende Præst Hr. Kannevorff 5. Hvor har Deponenten opholdt sig i sin Barndom, og hvoraf har han siden ernæret sig? Sv.: Han var hjemme hos sine Forældre, indtil han var 6 Aar, kom derpaa til Præsten Hr. Kannevorff i Idom, hvor han blev holdt i Skole, og da Præsten fandt, han havde et godt Hoved, lod han ham efter 5 a 6 Aars Forløb sætte i Viborg Latinske Skoele, hvor han var et halvt Aar, løb derfra Skolen og tiente et Aar som qvægvogter hos Hr. Kammerraad Richter paa Ørslevkloster ved Wiborg, kom saa atter til Hr. Kannevorff i Idom og blev af denne confirmeret. Derefter tiente han hos Morten Halgaard i Tviis Sogn ved Holstebroe et Aar og i Munkbroe i samme Sogn hos nu afdøde Anders Munkbroe et Aar. Siden har Deponenten ikke havt nogen fast Tieneste eller stadig Opholdssted, men har gaaet omkring i Landet og ernæret sig deels ved at drive Kreature til Holsteen, og deels ved at gaae i Dagleje, meest i Høstetiden forskjellige Steder. 6. Har Deponenten noget Pas eller Skudsmaal fra de Stæder, hvor han har opholdt sig? Sv.: Nej! for nærværende Tid har Deponenten hverken Pas eller Skudsmaal, men han har haft Reisepasser som Qvægdriver fra Rendsborg, Colding og Weile, hvoraf det sidste blev af ham revet i Stykker i Dag, da han frygtede for at blive bragt i Fortræd, fordie Passet var forældet. Det bemærkes herhos, at Deponenten først nægtede at han havde havt noget Pas, men da den bestiaalne og andre Tilstædeværende bemærkede, at han havde viist dem et Pas med et stort Segl paa i Gaar Aftes, da han blev anholdt, tilstod han som ovenanført at have revet Passet i Stykker i Dag. 7. Er det medfølgende Fruentimmer Deponentens Hustrue? Og hvor er han i saa Fald blevet viet til hende samt hvad Tid? Sv.: Deponenten er ikke ægteviet til det medfølgende Fruentimmer Karen Nielsdatter, men han traf hende for 2 Aar siden hos natmanden i Durup, hvor han giorde Bekiendtskab med hende og har siden gaaet omkring med hende som sin Kone, samt avlet det medbragte Pigebarn, der er Aar gammel. 8. Har Deponenten nogensinde været i Hopballe Mølle ved Wejle, og i saa Fald naar? Svar: Han var der engang i sidstafvigte Julii Maaned nogle Timer paa sin Reise fra Wejle til Hammerum Herred. 9. Hvor opholdt Deponenten sig Onsdagen den 19de October sidstleden og den paafølgende Nat? Svar: Paa den omspurgte Dag gik Deponenten fra Anders Seitings Huus i Skibild i Ahrnborg Sogn i Følge med en Person, der kaldte sig Jens Frederiksen, som han nogle Dage i Forvejen traf hos Jacob Mølbæk paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn. Med denne giorde han Bekiendtskab og de sluttede Aftale om at gaae ud sammen paa Tyverie, hvorved Deponenten foreslog at stiæle nogle Stykker Vadmel i Hopballe mølle, som han ved sit omforklarede Nærværelse havde set ligge neden for Vinduet. De fulgtes saaledes ad til Skoven der ligger imellem Hopballe Mølle og Jelling, hvor de ankom om Aftenen Kl. 7 eller 8. Efter nogle Timers Forløb skiltes de ad efter Aftale, da Deponenten blev liggende i Skoven, og Jens Frederiksen gik til Møllen for at begaae Tyveriet. Efter omtrent en Times Forløb kom denne igien tilbage med en Tværsæk fuld af stiaalne Sager, som Deponenten derpaa tog og bar ud til det yderste af Skoven. Jens Frederiksen gik igien til Møllen, og Deponenten mødte ham atter i Skoven, da han kom med den anden Tværsæk fuld af Tyvekoster samt desuden havde en Kurv og noget meere Tøi under Armen. Dette sidste lagde de fra sig under en Busk i den Norderste Side af Skoven, hvor Deponenten formoder det endnu findes, og med det øvrige vandrede de dernæst af Sted indtil det blev lyst, da de Dagen over skjulede dem paa Heeden mellem Harre Søe og [....-bierre]. Næste Aften gik de videre og om Avtenen Kl. 10 eller 11 var de inde i et Huus i Tyregod Sogn, hvis Beboer Deponenter ei ved at nævne. Her spurgte Deponenten og Kammerat efter Veien til Hastrup. De gik da videre, og da Kl. omtrent var 7 Fredag, lagde de begge Tværsækkene med alt det stiaalne Tøi i nogle Buske needen Hastrup og gik saaledes ledige til Harild i Eistrup Sogn, hvor de var inde hos en Huusmand Niels Kimmes og spiste Froekost, gik saa til Skibild i Ahrnborg Sogn, hvor de ankom Fredag Eftermiddag og tog Logie som forhen hos Anders Sejtings Kone Maren Sørensdatter. Her forblev de til næste Søndag Morgen den 23de, da baade Deponenten og Jens Frederiksen igien gik fra Skibild og gik omkring i Eistrup Sogn uden at være nogensteds inde, indtil det var mørk, og de igien afhentede Tværsækkene, hvor disse vare satte, og derpaa begav dem med alt Tøiet til Skibild, hvor de ankom uden at tale med nogen andre end Niels Kimmeses Kone, som de mødte i Mørkningen. I Skibild forblev de til næste Tirsdag Morgen, og imidlertid forærede Deponenten 3 Dukker Hør af det stiaalnetil Anders Seitings Kone samt et rødt Tørklæde, som han selv før havde eiet. 10. Hvor har Deponenten og Jens Frederiksen siden afhændet noget af de staalne Koster, og hvor findes det øvrige? Svar: Paa deres Vandring fra Skibild den 25de solgte de til Søren Smeds Kone i Fasterholt i Ahrnborg Sogn û Hør og et gult og rødprikket Silke Tørklæde, hvorfor de fik tilgode 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Palle Nielsen i Søebye i Rind Sogn falbød Deponenten nogle Tørklæder, men solgte intet. Deponenten og Jens Frederiksen var ikke flere Stæder inde i Skibild, men hans Kone var tillige inde baade i Sønder Søebye i Arnborg Sogn hos Muntz Nielsen og i Nørre Søebye hos Søren [Brande] for at falbyde nogle Tørklæder, som tilhørte Jens Frederiksen. De loserede derpaa hos [Mørch] i Østerhøgild i Rind Sogn, hvor de betalte en Sex Otte Skilling for Fortæring, men ikke kunne sælge nogen af deres Vare. Deponentens Kone var inde i Overgaard i Østerhøgild, hvor hun til Erik Pedersens Kone falbød en Sirtses Kiole for 6 Rdr D. C., men ikke solgte den. Hun falbød atter i Westerhøgild hos Søren Jørgensen og Morten Schaarup nogle Tørklæder, men solgte ingen. De gik derpaa videre uden at være nogensteds inde til Jacob [...baks] Huus paa Amtrup Mark i Snejberg Sogn, hvor Deponenten og Hustrue har opholdt dem indtil i Aftes, da de blev paagrebne. - Jens Frederiksen forlod dette Huus i Gaar Eftermiddags Kl. 2 for, som han angav, at gaae til Vejen Bye, der ligger ved Kongeaaen og der hente en Pakke, med hvilken han vilde møde Deponenten i Skibild hos Anders Sejtings Kone om 14 Dage. Deponenten leverede ham imidlertid alle de Penge, han havde, nemlig 13 Rbd. N. V. imod at Jens Frederiksen leverede ham under Pandt 30 Stk. Tørklæder af forskjellige Slags, hvoraf han endnu har 24 tilbage. Af de i Hopballe Mølle stiaalne Vare har Deponenten i Behold følgende Stykker, som af Eieren ere tagne i Besiddelse og nu bleve efterseete, nemlig et stykke Hørlerred paa 23 Alen, 1 rødtavlet Sirtses Kiole, 1 Blommet Kartuns Kastetørklæde, 1 blaae og hvidtavlet Silke Tørklæde, 1 rød halvt Silke Tørklæde med Baart, 1 sort og hvidt Sirtses halvt Tørklæde, et [....] af en hvid Kioele, 3de Stykker røde og grønstribede Tøy og en Vest af samme Tøy, hvilket har været en Kioele og er ituskaaret, 1 broderet Kappe med Kniplinger, 4 Stk. rød og hvidprikket Kartun af en Kioele, en graae Fruentimmer Frakke, 10 Stumper rød og hvid Sirts af en Kioele, et Hørlerreds Lagen, 2de smaae Særker mærket AM, 3de store Hørlerreds Skiorter, 1 Lidet hvidt Lommetørklæde, 1 Stk. hvidt Vadmel 2 Alen, 1 Sølv Hattespænde med 1 Stk. sort Silkebaand og nogle Glas Perler paa en Snor. Alt dette vedkiendte Mølleren Mikkel Nielsen sig og tilbød endmere eedelig at bekræfte, at samme ere af de Vare, der blev ham frastiaalen Natten mellem den 19de og 20de dennes. Disse Vare blev nedpakket i en Sæk, der forsegles af Forhørsretten for at afgives med dette Forhør til Vedkommende Dommer i Hovedsagen. Tillige fandtes og blev afleveret efterskrevne nye Tørklæder, som Deponenten Jens Klausen erklærede at have modtaget af Jens Frederiksen, nemlig 3 Stk røde og blaaetavlet Bomulds Tørklæder, 2 Stk. røde og Blaae mindre tavlede dito, 6 Stk. rød og hvidtavlede dito, 4 Stk. rød og grønblommede Kartuns dito, 3 Stk gule og grønblommede dito, 9 Stk. grønne og guule dito, tilsammen 27 Stykker, som bleve sammenpakkede i et hvid Lerredstørklæde og forseglet for at følge dette Forhør. Deponenten forsikrede, at dette er alt, hvad han eier og har med sig undtagen de nødvendige Gangklæder og et gammeldags Sølv Uhr, hans Tegnebog med nogle ubetydelige Papirer, et sølv beslaaet meerskums Pibehoved med [....] Rør og en Barbeerkniv i Futteral, hvilket blev vedlagt de sidstnævnte 27 Stk. Tørklæder undtagen Uhret, som Mikkel Nielsen modtager for at aflevere til vedkommende Dommer. De øvrige i Hopballe Mølle stiaalne Sager er af Jens Frederiksen medtagen paa hans Reise, og Deponenten veed ikke at opgive sammes Mængde eller beskaffenhed, da ingen egentlig Deeling skete imellem den førend de adskiltes, men saadant blev opsadt, indtil de igien skulle mødes i Skibild om 14 Dage. 11. Har Deponenten eller Følge ikke siden deres Ankomst til Jacob Mølbeks Huus paa Amtrup Mark afhændet Tørklæder eller andre Ting til nogen i Sneiberg eller andre Sogne? Svar. Han har afhændet et rødtavlet Bomulds Tørklæde til Christen Østergaards Kone paa Amtrup Mark for 2 Rbd. N.V. som endnu ikke er betalt, og han har for resten aldeles intet afhændet enten i Snejberg eller andensteds i det omspurgte Tidsrum. 12. Eier Deponenten noget meere end det afleverede Tøy, eller har han nogensteds noget tilgode? Svar: Han har tilgode 20 rd D.C. hos Jens Nedergaard i Skibild i Ahrnborg Sogn for de Stk. Tøy, han solgte ham i Sommer, han har leveret Søren Westergaard i Fløe i Brande Sogn 100 rd D.C. til Omvexling, og derimod af samme modtaget [...devare] for 28 rd D:C, altsaa tilgode 72 rd D.C., hos Søren Smeds Kone i Fasterholt for et Tørklæde og noget Hør 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Christen Østergaards Kone paa Amtrup Mark for et Tørklæde 2 Rbd. N.V. Meere har Deponenten ikke tilgode, og eier for resten intet uden sine Gangklæder. Dog har han efterladt hos Anders Sejtings Kone i Skibild en forseglet Lerredspakke, 2de Skiorter og et lidet Skriin samt nogle gamle Gangklæder. 13. Hvor opholdt Deponentens Kone Karen Nielsdatter, medens Deponenten og Jens Frederiksen begik Tyveriet i Hopballe Mølle? Svar: Hun opholdt sig imidlertid i Skibild i Ahrnborg Sogn hos Anders Sejtings Kone. 14. Var bemelte Karen Nielsdatter nærværende i Skibild, da de igien der indfandt sig med det stiaalne Tøy, og eftersaae hun, hvori samme bestod? Svar: Den Dag, de ankom til Skibild med Tøyet, satte de det afsides for ei at lade Anders Sejtings Kone see samme, men da denne anden Dagen gik af Bye, lode de Karen Nielsdatter see det medbragte Tøy og fortalte hende, at det var Jens Frederiksens Tøy, som de havde hentet et Sted, det var henlagt. De forsikrede hende derhos, at aldeles intet af dette Tøy var stiaalet, og til den Ende stykkeviis opgav hende sammes Indkiøbspriis. 15. Har Karen Nielsdatter falbudt og solgt de stiaalne Koster for Deponentens og Jens Frederiksens fælleds Regning? Svar: Ja! det skeete gandske i Fælledskab. 16. I hvilken Hensigt er een Deel af de stiaalne Kioeler og andet Tøy skaaret i mindre Stykker, saaledes som det tildeels nu findes? Svar: Deponenten ved hverken af hvem eller i hvad Hensigt dette er skeet. 17. Har Deponenten tilforn været anholdt eller tiltalt for nogen Forbrydelse? Svar: Nej! aldrig. Deponenten aftraadte fra Forhøret og blev som Arrestant overleveret til den ham sadte Vagt. - Igien fremstod det anholdte Fruentimmer, som blev forelagt efterskrevne Spørgsmaale: 1. Hvad er Deponentindens Navn? Svar: Karen Andersdatter. 2. Hvor er hun født? af hvilke Forældre? hvor gammel er hun? Svar: Hun er født i Langaae Bye paa Grevskabet Ulstrup Gods ved Randers af Forældre Natmand Anders Andersen og Hustru Anne Kathrine. hvis [.....navn] hun ei veed. Hun er 38 Aar gammel. 3. Er hun confirmeret? naar og af hvem? Svar: Hun blev confirmeret i Viborg Tugthuus for 5 a 6 Aaar siden af Tugthuus Præsten, hvis Navn hun ikke veed. 4. Er hun givt og med hvem? Svar: Hun har været givt med en Person navnlig Christen Nielsen, men denne har for 6 Aar siden forladt hende og hun er ikke siden viet til nogen anden. 5. Har Deponentinfen noget Pas eller Skudsmaal? Svar: Nej! 6. Hvem er Fader til det Barn, Deponenten medbringer? Svar: Den her anholdte Jens Latiner eller Jens Kjellerup med hvem hun for omtrent 2 Aar siden giorde Bekiendtskab i Wiborg, og siden har fulgt omkring i Landet som hans Kone. 7. Har Deponentinden nogensinde havt fast Tieneste eller hvorledes har hun ernæret sig siden sin Barndom? Svar: Hun har tient en Mand, navnlig Mikkel Jensen i Langaae 2de Somre, dernæst tiente hun een Sommer hos Christen Iversen i [Kielsbye] ved Mariager. Siden har hun ikke havt nogen Tieneste eller noget stadigt Opholdsstee, men hun har gaaet omkring i Landet og har for største Deelen ernæret sig ved Betlerie. 8. Er der Deponentinden bekiendt, hvor den her arresterede Jens Latiner begav sig, da han forlod Deponentinden i Skibild i Onsdags 8te Dage, og hvem fulgtes med ham? Svar: Jens Latiner gik den omspurgte Dag fra Skibild med en Person, som kaldte sig Jens og som nogle Dage i Forvejen kom til dem sammesteds, men hvor de gik hen veed Deponentinden ikke, ei heller i hvad Ærinde de gik uden forsaavidt Jens bemærkede, at de ville hente noget Tøy, som han havde kiøbt paa Auctioner i Horsens. 9. Hvorfor blev Deponentinden da tilbage i Skibild? Svar: Fordie det var ondt Veir og hendes Barn var syg. 10. Hvorlænge var de 2de Mandspersoner borte fra Skibild, og hvad bragte de med dem, da de igien kom tilbage. Svar: De var borte 3 eller 4 Dage og kom da tilbage med de Tørklæder og øvrige Sager, som i Dag her ved Forhøret ere afleverede, men Deponentinden saae intet videre, og veed ei de medbragte andet eller meere. 11. Har Deponentinden havt disse Sager i sin Værge og deraf falbudt og solgt en Deel? Svar: Hun har havt nogle af de afleverede Koster giemte i sin Vugge, og har falbudet en rød Sirtses Kiole og nogle nye Tørklæder i Østerhøgild i Rind Sogn og fleere Steder. 12. Har Deponentinden slet ingen Kundskab om, hvor de omtalte 2de Mandspersoner har bekommet de Tørklæder og øvrige Vare, som de medbragte til Skibild. Svar: Nej! 13. Naar forlod Jens Frederiksen det øvrige Selskab, hvor gik han hen, og hvad bragte han med sig? Svar: Han gik fra dem i Jacob Mølbeks Huus paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn i Gaar Eftermiddag og medbragte da en Tværsæk, som hun ei veed hvad indeholdt. Han angav at ville gaae til Weien, men hun veed ikke i hvilken Hensigt. 14. Har den anholdte Jens Latiner eller Jens Clausen tilforn været arresteret, naar og hvor? Svar: Han var anholdt i Varde forrige Winter noget efter Nytt Aar fordi han blev skyldt for at have pryglet og mishandlet en Karl i Lønborg Sogn, men han sad kuns 12 a 14 Dage i Arresten og blev da frigivet som uskyldig, [ellers] har han ikke været arresteret eller tiltalt. 15. Har Deponentinden nogensinde været arresteret eller tiltalt for nogen Forbrydelse? Svar: Hun blev for 5 a 6 Aar siden tiltalt og dømt som Medvider i et Tyverie, der blev begaaet hos Fæsteren Niels Nielsen i Lergrav Sogn paa Ulstrup Gods ved Randers og sad derfor 1 Aar i Wiborg Tugthuus, før eller siden har hun ikke været tiltalt. 16. Eier Deponentinden noget, og hvori bestaaer det? Svar: Kuns hendes iværende Gangklæder og et sølv Hovedvandsæg. I Barnets Vugge [..... ... ... ... .....] har givet hende og som hun nu afleverede [... .... .... ..] Mølleren Mikkel Nielsen til Aflevering med det øvrige. Deponentinden blev nøye visiteret, men intet videre fandtes af Værdier end det ommeldte Hovedvandsæg. I Barnets Vugge fandtes et par grønne [M............] Buxer med metal Kedespænder, og et Træe Futteral med Blæk og Pen samt en liden Fiil, som efter Deponentindens Forsikring tilhørte den bortløbne Jens Frederiksen, samme blev nedpakket Arrestanten Jens Clausens Tøy i det hvide Lærredstørklæde.. Da ingen directe Anledning findes til at qvestionere Deponentinden videre, bliver hun at demitteres og som Arrestantinde at hensætte under Vagt. Dette præliminaire Undersøgelses Forhør bliver hermed sluttet, og Beskrivelse af samme sendes i Morgen med de anholdte Personer til S. T. Hr. Justitsraad og Herredsfoged Steenstrup i Wejle, under hvis Jurisdiction det omhandlede Tyverie er begaaet. De 2de forseglede Pakker medfølger Forhøret til Aflevering. Alt det Passerede stadfæsted med Underskrivt. Datum ut supra. Møller. Som Testes:Bondgaard Friis
Death
Type: DEAT
yes

Christening
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1814.10.30 Resmøde Udskrift af Hammerum Herreds Politiprotokol 1791-1815 Microfilm M-32765 Aar 1814, den 30te October blev paa Hammerum Herreds Justits Contoir i Høyriis af Mølleren Mickel Nielsen fra Hopballe Mølle ved Wejle indbragt 2de Personer, som han i Gaar Aftes havde anholdt i Sneiberg Sogn her i Hammerum Herred, og hos hvem han havde funden en Deel Tøy, som ved Indbrud i hans Storstue Natten mellem den 19de og 20de sidstleden blev ham frastiaalet. Comparenten Mikkel Nielsen angav de ham frastiaalne Sager forsaavidt han nu kunde erindre at være følgende: 2de Stykker bleget Hør Lerred indeholdende 60 til 80 Alen - 2de fine Hørgarns Lagner - 8 a 10 Stykker Hørlerreds Skiorter mærket M - 6 a 8 Stk. dito [... Mk.] mærket deels [B] og deels N - 3de dito Særker mærket M - 3de mindre dito mærket AM - 3de mindre dito AD, -1 rødtavlet Sirtses Fruentimmer Kiole - 5 Stk. mindre dels Sirtses, dels kartuns Fruentimmer Kioeler - 1 rødstribet [..osils] dito - 1 graae Fruentimmer Frakke - 1 grøn dito, større - 1 hvid Lerreds Fruentimmer Hat - 1 Broderet Kappe med fine Kniplinger - 2de Par Ørenbandelokker af Glas - 1 Gul[d] Brystnaal med Ordet Minde - 1 Sølv Signet med et Mandhoved i Pladen - en deel Perler, deels Rav og deels Glas paa Snorer - 2de Sorte Fildthatter med et Bruun og et Sølv Spænde om den eene - 1 Brun vadmels Kappe med blaae Fløs om Kraven og Opslagen samt blakket [.......] - 1 grøn [..o..ils] Livskiorte - 1 [mindre] graae Indsprengt hiemmegiort Frakke - 1 Par hvide Hørlerreds lange Beenklæder - 1 stribet Blaargarns Dreyels Borddug - 2de [...] dito med grove Traader - 2de smaae Stk. hvid Vadmel - noget Broderesilke af forskjellige Couleurer - 2de Bundter berredte Skind, den eene Bundt mærket Anders Iversen Ildved, i den anden et eenligt Skind mærket Niels Faarhuus - 6 Stk. Silketørklæder af forskjellige Couleurer og til deels halve - 2de hvide blommede Kartuns [K....tørklæder] - 1 hvid Lerreds Lommetørklæder og 2de Bundter uheglet Hør cirka 4 a 5 û. Meere erindre Deponenten nu ikke, men disse [.....] Ting bleve den ovennævnte Nat borttagne af hans Storstue og Qvistkamre, hvor de deels var ophængt, deels henlagt efter at være vasket. De bortstaalne Sager bleve savnede den 20de October om Formiddagen , og Deponenten fandt da en Rude i det eene Qvistkammer var udtaget, hvorved Tyvene havde faaet Vinduet oplukket og saaleedes var kommet ind i Qvistkammeret og Stuen. Efter at Deponenten forgiæves havde ladet søge i Nærheden efter Tyvene og de bortkomne Sager, fik han for nogle Dage siden ved en Reisende Efterretning om, at 2de Karle, hvoraf den eene skulle hede Jens Latiner, opholdt sig i et Huus i Skibild i Ahrnborg Sogn og medførte en Deel saadant Tøi, som det var Deponenten frastiaalet. Paa Grund heraf begav sig Deponenten ifølge med sin Naboe Hr. [......] i Engballegaard, der ogsaa er her tilstede, sidste Fredag paa Veien til Skibild, hvor de ankom i Gaar og blev foreviist hos Anders Sejtings Kone Maren Sørensdatter en Skiorte og noget Hør, som denne skulle have bekommet af en omløbende Person navnlig Jens Latiner, og [som] Deponenten kiendte at være af det ham frastiaalne. Iøvrigt erholdt Deponenten Efterretning om, at bemeldte Jens Latiner i Selskb med en anden Mandsperson og et Fruentimmer var gaaet længere nordefter. Deponenten kom der til Fasterholt i Ahrnborg Sogn, hvor en Smedekone angav, at hun afkiøbte de nævnte Personer û Hør. Denne Kone forsikrede i øvrigt, hvor de var henvandrede. Deponenten med sit Følge begav sig imidlertid længere nordpaa og fik endelig Spor paa, at de eftersatte Personer skulde opholde dem i et Huus paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn, hvor de ankomi Gaar Aftes omtrent Kl. 9 og traf da omtalte Jens Latimer tilligemed et Fruentimmer, som han udgiver for sin Kone, og et lidet Barn. Ved Deponentens og hans Følges Ankomst til berørte Huus saae han Jens Latiner i Dørren, men gik derpaa ind og efter megen Vægring tilstod at være Deelagtig i det hos Deponenten begaaede Tyverie, og at han havde nogle af Kosterne, hvilke dernæst blev fundne i Jens Latiners Kones Giemmer, meest i Vuggen, som de medførte til deres barn. De nævnte Personer bleve bevogtede i Huuset Natten over, igien derpaa under Vagt hidbragte i Dag tilligemed de hos dem fundne Sager. I henhold til denne foreløbige Beretning bliver af Herredsfogden Landvæsens Kommissair Møller optaget et Undersøgelsesforhør i Overværelse af den bestiaalne Mikkel Nielsen fra Hopballe Mølle samt Vitterlighedsvidnerne Friis og Bondgaard paa Høyriis. Til den Ende blev den anholdte Mandsperson fremkaldt og af Herredsfogden saaledes examineret: 1. Hvad er Deponentens Navn? Sv.: Jens Klausen Kiellerup er hans rette Navn, men han har i den senere Tid været kaldt Jens Latiner, fordie han engang har været i Wiborg Latinske Skole. 2. Hvor er Deponenten født, og hvem vare hans Forældre? Sv.: Han er født i Kjellerup Bye, Idom Sogn ved Holstebroe her i Ringkjøbing Amt. Hans Forældre var Selvejer Huusmand Klaus Jensen og Hustrue Anne Margrethe Hermansdatter, af hvilke den første for 12 a 13 Aar siden er død, og den sidste sidder til Huuse i Idom Sogn. 3. Hvor gammel er Deponenten? Sv.: 27 Aar som født i September 1787. 4. Er Deponenten confirmeret? Naar og af hvilken Præst? Sv.: Han blev confirmeret for 13 eller 14 Aar siden i sit Fødesogn Idom af daværende Præst Hr. Kannevorff 5. Hvor har Deponenten opholdt sig i sin Barndom, og hvoraf har han siden ernæret sig? Sv.: Han var hjemme hos sine Forældre, indtil han var 6 Aar, kom derpaa til Præsten Hr. Kannevorff i Idom, hvor han blev holdt i Skole, og da Præsten fandt, han havde et godt Hoved, lod han ham efter 5 a 6 Aars Forløb sætte i Viborg Latinske Skoele, hvor han var et halvt Aar, løb derfra Skolen og tiente et Aar som qvægvogter hos Hr. Kammerraad Richter paa Ørslevkloster ved Wiborg, kom saa atter til Hr. Kannevorff i Idom og blev af denne confirmeret. Derefter tiente han hos Morten Halgaard i Tviis Sogn ved Holstebroe et Aar og i Munkbroe i samme Sogn hos nu afdøde Anders Munkbroe et Aar. Siden har Deponenten ikke havt nogen fast Tieneste eller stadig Opholdssted, men har gaaet omkring i Landet og ernæret sig deels ved at drive Kreature til Holsteen, og deels ved at gaae i Dagleje, meest i Høstetiden forskjellige Steder. 6. Har Deponenten noget Pas eller Skudsmaal fra de Stæder, hvor han har opholdt sig? Sv.: Nej! for nærværende Tid har Deponenten hverken Pas eller Skudsmaal, men han har haft Reisepasser som Qvægdriver fra Rendsborg, Colding og Weile, hvoraf det sidste blev af ham revet i Stykker i Dag, da han frygtede for at blive bragt i Fortræd, fordie Passet var forældet. Det bemærkes herhos, at Deponenten først nægtede at han havde havt noget Pas, men da den bestiaalne og andre Tilstædeværende bemærkede, at han havde viist dem et Pas med et stort Segl paa i Gaar Aftes, da han blev anholdt, tilstod han som ovenanført at have revet Passet i Stykker i Dag. 7. Er det medfølgende Fruentimmer Deponentens Hustrue? Og hvor er han i saa Fald blevet viet til hende samt hvad Tid? Sv.: Deponenten er ikke ægteviet til det medfølgende Fruentimmer Karen Nielsdatter, men han traf hende for 2 Aar siden hos natmanden i Durup, hvor han giorde Bekiendtskab med hende og har siden gaaet omkring med hende som sin Kone, samt avlet det medbragte Pigebarn, der er Aar gammel. 8. Har Deponenten nogensinde været i Hopballe Mølle ved Wejle, og i saa Fald naar? Svar: Han var der engang i sidstafvigte Julii Maaned nogle Timer paa sin Reise fra Wejle til Hammerum Herred. 9. Hvor opholdt Deponenten sig Onsdagen den 19de October sidstleden og den paafølgende Nat? Svar: Paa den omspurgte Dag gik Deponenten fra Anders Seitings Huus i Skibild i Ahrnborg Sogn i Følge med en Person, der kaldte sig Jens Frederiksen, som han nogle Dage i Forvejen traf hos Jacob Mølbæk paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn. Med denne giorde han Bekiendtskab og de sluttede Aftale om at gaae ud sammen paa Tyverie, hvorved Deponenten foreslog at stiæle nogle Stykker Vadmel i Hopballe mølle, som han ved sit omforklarede Nærværelse havde set ligge neden for Vinduet. De fulgtes saaledes ad til Skoven der ligger imellem Hopballe Mølle og Jelling, hvor de ankom om Aftenen Kl. 7 eller 8. Efter nogle Timers Forløb skiltes de ad efter Aftale, da Deponenten blev liggende i Skoven, og Jens Frederiksen gik til Møllen for at begaae Tyveriet. Efter omtrent en Times Forløb kom denne igien tilbage med en Tværsæk fuld af stiaalne Sager, som Deponenten derpaa tog og bar ud til det yderste af Skoven. Jens Frederiksen gik igien til Møllen, og Deponenten mødte ham atter i Skoven, da han kom med den anden Tværsæk fuld af Tyvekoster samt desuden havde en Kurv og noget meere Tøi under Armen. Dette sidste lagde de fra sig under en Busk i den Norderste Side af Skoven, hvor Deponenten formoder det endnu findes, og med det øvrige vandrede de dernæst af Sted indtil det blev lyst, da de Dagen over skjulede dem paa Heeden mellem Harre Søe og [....-bierre]. Næste Aften gik de videre og om Avtenen Kl. 10 eller 11 var de inde i et Huus i Tyregod Sogn, hvis Beboer Deponenter ei ved at nævne. Her spurgte Deponenten og Kammerat efter Veien til Hastrup. De gik da videre, og da Kl. omtrent var 7 Fredag, lagde de begge Tværsækkene med alt det stiaalne Tøi i nogle Buske needen Hastrup og gik saaledes ledige til Harild i Eistrup Sogn, hvor de var inde hos en Huusmand Niels Kimmes og spiste Froekost, gik saa til Skibild i Ahrnborg Sogn, hvor de ankom Fredag Eftermiddag og tog Logie som forhen hos Anders Sejtings Kone Maren Sørensdatter. Her forblev de til næste Søndag Morgen den 23de, da baade Deponenten og Jens Frederiksen igien gik fra Skibild og gik omkring i Eistrup Sogn uden at være nogensteds inde, indtil det var mørk, og de igien afhentede Tværsækkene, hvor disse vare satte, og derpaa begav dem med alt Tøiet til Skibild, hvor de ankom uden at tale med nogen andre end Niels Kimmeses Kone, som de mødte i Mørkningen. I Skibild forblev de til næste Tirsdag Morgen, og imidlertid forærede Deponenten 3 Dukker Hør af det stiaalnetil Anders Seitings Kone samt et rødt Tørklæde, som han selv før havde eiet. 10. Hvor har Deponenten og Jens Frederiksen siden afhændet noget af de staalne Koster, og hvor findes det øvrige? Svar: Paa deres Vandring fra Skibild den 25de solgte de til Søren Smeds Kone i Fasterholt i Ahrnborg Sogn û Hør og et gult og rødprikket Silke Tørklæde, hvorfor de fik tilgode 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Palle Nielsen i Søebye i Rind Sogn falbød Deponenten nogle Tørklæder, men solgte intet. Deponenten og Jens Frederiksen var ikke flere Stæder inde i Skibild, men hans Kone var tillige inde baade i Sønder Søebye i Arnborg Sogn hos Muntz Nielsen og i Nørre Søebye hos Søren [Brande] for at falbyde nogle Tørklæder, som tilhørte Jens Frederiksen. De loserede derpaa hos [Mørch] i Østerhøgild i Rind Sogn, hvor de betalte en Sex Otte Skilling for Fortæring, men ikke kunne sælge nogen af deres Vare. Deponentens Kone var inde i Overgaard i Østerhøgild, hvor hun til Erik Pedersens Kone falbød en Sirtses Kiole for 6 Rdr D. C., men ikke solgte den. Hun falbød atter i Westerhøgild hos Søren Jørgensen og Morten Schaarup nogle Tørklæder, men solgte ingen. De gik derpaa videre uden at være nogensteds inde til Jacob [...baks] Huus paa Amtrup Mark i Snejberg Sogn, hvor Deponenten og Hustrue har opholdt dem indtil i Aftes, da de blev paagrebne. - Jens Frederiksen forlod dette Huus i Gaar Eftermiddags Kl. 2 for, som han angav, at gaae til Vejen Bye, der ligger ved Kongeaaen og der hente en Pakke, med hvilken han vilde møde Deponenten i Skibild hos Anders Sejtings Kone om 14 Dage. Deponenten leverede ham imidlertid alle de Penge, han havde, nemlig 13 Rbd. N. V. imod at Jens Frederiksen leverede ham under Pandt 30 Stk. Tørklæder af forskjellige Slags, hvoraf han endnu har 24 tilbage. Af de i Hopballe Mølle stiaalne Vare har Deponenten i Behold følgende Stykker, som af Eieren ere tagne i Besiddelse og nu bleve efterseete, nemlig et stykke Hørlerred paa 23 Alen, 1 rødtavlet Sirtses Kiole, 1 Blommet Kartuns Kastetørklæde, 1 blaae og hvidtavlet Silke Tørklæde, 1 rød halvt Silke Tørklæde med Baart, 1 sort og hvidt Sirtses halvt Tørklæde, et [....] af en hvid Kioele, 3de Stykker røde og grønstribede Tøy og en Vest af samme Tøy, hvilket har været en Kioele og er ituskaaret, 1 broderet Kappe med Kniplinger, 4 Stk. rød og hvidprikket Kartun af en Kioele, en graae Fruentimmer Frakke, 10 Stumper rød og hvid Sirts af en Kioele, et Hørlerreds Lagen, 2de smaae Særker mærket AM, 3de store Hørlerreds Skiorter, 1 Lidet hvidt Lommetørklæde, 1 Stk. hvidt Vadmel 2 Alen, 1 Sølv Hattespænde med 1 Stk. sort Silkebaand og nogle Glas Perler paa en Snor. Alt dette vedkiendte Mølleren Mikkel Nielsen sig og tilbød endmere eedelig at bekræfte, at samme ere af de Vare, der blev ham frastiaalen Natten mellem den 19de og 20de dennes. Disse Vare blev nedpakket i en Sæk, der forsegles af Forhørsretten for at afgives med dette Forhør til Vedkommende Dommer i Hovedsagen. Tillige fandtes og blev afleveret efterskrevne nye Tørklæder, som Deponenten Jens Klausen erklærede at have modtaget af Jens Frederiksen, nemlig 3 Stk røde og blaaetavlet Bomulds Tørklæder, 2 Stk. røde og Blaae mindre tavlede dito, 6 Stk. rød og hvidtavlede dito, 4 Stk. rød og grønblommede Kartuns dito, 3 Stk gule og grønblommede dito, 9 Stk. grønne og guule dito, tilsammen 27 Stykker, som bleve sammenpakkede i et hvid Lerredstørklæde og forseglet for at følge dette Forhør. Deponenten forsikrede, at dette er alt, hvad han eier og har med sig undtagen de nødvendige Gangklæder og et gammeldags Sølv Uhr, hans Tegnebog med nogle ubetydelige Papirer, et sølv beslaaet meerskums Pibehoved med [....] Rør og en Barbeerkniv i Futteral, hvilket blev vedlagt de sidstnævnte 27 Stk. Tørklæder undtagen Uhret, som Mikkel Nielsen modtager for at aflevere til vedkommende Dommer. De øvrige i Hopballe Mølle stiaalne Sager er af Jens Frederiksen medtagen paa hans Reise, og Deponenten veed ikke at opgive sammes Mængde eller beskaffenhed, da ingen egentlig Deeling skete imellem den førend de adskiltes, men saadant blev opsadt, indtil de igien skulle mødes i Skibild om 14 Dage. 11. Har Deponenten eller Følge ikke siden deres Ankomst til Jacob Mølbeks Huus paa Amtrup Mark afhændet Tørklæder eller andre Ting til nogen i Sneiberg eller andre Sogne? Svar. Han har afhændet et rødtavlet Bomulds Tørklæde til Christen Østergaards Kone paa Amtrup Mark for 2 Rbd. N.V. som endnu ikke er betalt, og han har for resten aldeles intet afhændet enten i Snejberg eller andensteds i det omspurgte Tidsrum. 12. Eier Deponenten noget meere end det afleverede Tøy, eller har han nogensteds noget tilgode? Svar: Han har tilgode 20 rd D.C. hos Jens Nedergaard i Skibild i Ahrnborg Sogn for de Stk. Tøy, han solgte ham i Sommer, han har leveret Søren Westergaard i Fløe i Brande Sogn 100 rd D.C. til Omvexling, og derimod af samme modtaget [...devare] for 28 rd D:C, altsaa tilgode 72 rd D.C., hos Søren Smeds Kone i Fasterholt for et Tørklæde og noget Hør 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Christen Østergaards Kone paa Amtrup Mark for et Tørklæde 2 Rbd. N.V. Meere har Deponenten ikke tilgode, og eier for resten intet uden sine Gangklæder. Dog har han efterladt hos Anders Sejtings Kone i Skibild en forseglet Lerredspakke, 2de Skiorter og et lidet Skriin samt nogle gamle Gangklæder. 13. Hvor opholdt Deponentens Kone Karen Nielsdatter, medens Deponenten og Jens Frederiksen begik Tyveriet i Hopballe Mølle? Svar: Hun opholdt sig imidlertid i Skibild i Ahrnborg Sogn hos Anders Sejtings Kone. 14. Var bemelte Karen Nielsdatter nærværende i Skibild, da de igien der indfandt sig med det stiaalne Tøy, og eftersaae hun, hvori samme bestod? Svar: Den Dag, de ankom til Skibild med Tøyet, satte de det afsides for ei at lade Anders Sejtings Kone see samme, men da denne anden Dagen gik af Bye, lode de Karen Nielsdatter see det medbragte Tøy og fortalte hende, at det var Jens Frederiksens Tøy, som de havde hentet et Sted, det var henlagt. De forsikrede hende derhos, at aldeles intet af dette Tøy var stiaalet, og til den Ende stykkeviis opgav hende sammes Indkiøbspriis. 15. Har Karen Nielsdatter falbudt og solgt de stiaalne Koster for Deponentens og Jens Frederiksens fælleds Regning? Svar: Ja! det skeete gandske i Fælledskab. 16. I hvilken Hensigt er een Deel af de stiaalne Kioeler og andet Tøy skaaret i mindre Stykker, saaledes som det tildeels nu findes? Svar: Deponenten ved hverken af hvem eller i hvad Hensigt dette er skeet. 17. Har Deponenten tilforn været anholdt eller tiltalt for nogen Forbrydelse? Svar: Nej! aldrig. Deponenten aftraadte fra Forhøret og blev som Arrestant overleveret til den ham sadte Vagt. - Igien fremstod det anholdte Fruentimmer, som blev forelagt efterskrevne Spørgsmaale: 1. Hvad er Deponentindens Navn? Svar: Karen Andersdatter. 2. Hvor er hun født? af hvilke Forældre? hvor gammel er hun? Svar: Hun er født i Langaae Bye paa Grevskabet Ulstrup Gods ved Randers af Forældre Natmand Anders Andersen og Hustru Anne Kathrine. hvis [.....navn] hun ei veed. Hun er 38 Aar gammel. 3. Er hun confirmeret? naar og af hvem? Svar: Hun blev confirmeret i Viborg Tugthuus for 5 a 6 Aaar siden af Tugthuus Præsten, hvis Navn hun ikke veed. 4. Er hun givt og med hvem? Svar: Hun har været givt med en Person navnlig Christen Nielsen, men denne har for 6 Aar siden forladt hende og hun er ikke siden viet til nogen anden. 5. Har Deponentinfen noget Pas eller Skudsmaal? Svar: Nej! 6. Hvem er Fader til det Barn, Deponenten medbringer? Svar: Den her anholdte Jens Latiner eller Jens Kjellerup med hvem hun for omtrent 2 Aar siden giorde Bekiendtskab i Wiborg, og siden har fulgt omkring i Landet som hans Kone. 7. Har Deponentinden nogensinde havt fast Tieneste eller hvorledes har hun ernæret sig siden sin Barndom? Svar: Hun har tient en Mand, navnlig Mikkel Jensen i Langaae 2de Somre, dernæst tiente hun een Sommer hos Christen Iversen i [Kielsbye] ved Mariager. Siden har hun ikke havt nogen Tieneste eller noget stadigt Opholdsstee, men hun har gaaet omkring i Landet og har for største Deelen ernæret sig ved Betlerie. 8. Er der Deponentinden bekiendt, hvor den her arresterede Jens Latiner begav sig, da han forlod Deponentinden i Skibild i Onsdags 8te Dage, og hvem fulgtes med ham? Svar: Jens Latiner gik den omspurgte Dag fra Skibild med en Person, som kaldte sig Jens og som nogle Dage i Forvejen kom til dem sammesteds, men hvor de gik hen veed Deponentinden ikke, ei heller i hvad Ærinde de gik uden forsaavidt Jens bemærkede, at de ville hente noget Tøy, som han havde kiøbt paa Auctioner i Horsens. 9. Hvorfor blev Deponentinden da tilbage i Skibild? Svar: Fordie det var ondt Veir og hendes Barn var syg. 10. Hvorlænge var de 2de Mandspersoner borte fra Skibild, og hvad bragte de med dem, da de igien kom tilbage. Svar: De var borte 3 eller 4 Dage og kom da tilbage med de Tørklæder og øvrige Sager, som i Dag her ved Forhøret ere afleverede, men Deponentinden saae intet videre, og veed ei de medbragte andet eller meere. 11. Har Deponentinden havt disse Sager i sin Værge og deraf falbudt og solgt en Deel? Svar: Hun har havt nogle af de afleverede Koster giemte i sin Vugge, og har falbudet en rød Sirtses Kiole og nogle nye Tørklæder i Østerhøgild i Rind Sogn og fleere Steder. 12. Har Deponentinden slet ingen Kundskab om, hvor de omtalte 2de Mandspersoner har bekommet de Tørklæder og øvrige Vare, som de medbragte til Skibild. Svar: Nej! 13. Naar forlod Jens Frederiksen det øvrige Selskab, hvor gik han hen, og hvad bragte han med sig? Svar: Han gik fra dem i Jacob Mølbeks Huus paa Amtrup Mark i Sneiberg Sogn i Gaar Eftermiddag og medbragte da en Tværsæk, som hun ei veed hvad indeholdt. Han angav at ville gaae til Weien, men hun veed ikke i hvilken Hensigt. 14. Har den anholdte Jens Latiner eller Jens Clausen tilforn været arresteret, naar og hvor? Svar: Han var anholdt i Varde forrige Winter noget efter Nytt Aar fordi han blev skyldt for at have pryglet og mishandlet en Karl i Lønborg Sogn, men han sad kuns 12 a 14 Dage i Arresten og blev da frigivet som uskyldig, [ellers] har han ikke været arresteret eller tiltalt. 15. Har Deponentinden nogensinde været arresteret eller tiltalt for nogen Forbrydelse? Svar: Hun blev for 5 a 6 Aar siden tiltalt og dømt som Medvider i et Tyverie, der blev begaaet hos Fæsteren Niels Nielsen i Lergrav Sogn paa Ulstrup Gods ved Randers og sad derfor 1 Aar i Wiborg Tugthuus, før eller siden har hun ikke været tiltalt. 16. Eier Deponentinden noget, og hvori bestaaer det? Svar: Kuns hendes iværende Gangklæder og et sølv Hovedvandsæg. I Barnets Vugge [..... ... ... ... .....] har givet hende og som hun nu afleverede [... .... .... ..] Mølleren Mikkel Nielsen til Aflevering med det øvrige. Deponentinden blev nøye visiteret, men intet videre fandtes af Værdier end det ommeldte Hovedvandsæg. I Barnets Vugge fandtes et par grønne [M............] Buxer med metal Kedespænder, og et Træe Futteral med Blæk og Pen samt en liden Fiil, som efter Deponentindens Forsikring tilhørte den bortløbne Jens Frederiksen, samme blev nedpakket Arrestanten Jens Clausens Tøy i det hvide Lærredstørklæde.. Da ingen directe Anledning findes til at qvestionere Deponentinden videre, bliver hun at demitteres og som Arrestantinde at hensætte under Vagt. Dette præliminaire Undersøgelses Forhør bliver hermed sluttet, og Beskrivelse af samme sendes i Morgen med de anholdte Personer til S. T. Hr. Justitsraad og Herredsfoged Steenstrup i Wejle, under hvis Jurisdiction det omhandlede Tyverie er begaaet. De 2de forseglede Pakker medfølger Forhøret til Aflevering. Alt det Passerede stadfæsted med Underskrivt. Datum ut supra. Møller. Som Testes:Bondgaard Friis
Shared note
gså kaldet Jens Latiner